خانه / دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ارگواری – باریکه‌صادقی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ارگواری – باریکه‌صادقی دانشگاه پیام نور ارگواری – باریکه‌صادقی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ارگواری – باریکه‌صادقی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ماسندر – محمودآباد، جوانرود

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ماسندر – محمودآباد، جوانرود دانشگاه پیام نور ماسندر – محمودآباد، جوانرود یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ماسندر – محمودآباد، جوانرود در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور یمینان علیا – یوزیدر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور یمینان علیا – یوزیدر دانشگاه پیام نور یمینان علیا – یوزیدر یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور یمینان علیا – یوزیدر در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گرگر علیا – گشکی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گرگر علیا – گشکی دانشگاه پیام نور گرگر علیا – گشکی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گرگر علیا – گشکی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد دویسه – تازه‌آباد عیسی‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد دویسه – تازه‌آباد عیسی‌آباد دانشگاه پیام نور تازه‌آباد دویسه – تازه‌آباد عیسی‌آباد  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تازه‌آباد دویسه – تازه‌آباد عیسی‌آباد  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره‌هرد – دوپلوره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره‌هرد – دوپلوره دانشگاه پیام نور دره‌هرد – دوپلوره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دره‌هرد – دوپلوره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گومه‌ای – گورباباعلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گومه‌ای – گورباباعلی دانشگاه پیام نور گومه‌ای – گورباباعلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گومه‌ای – گورباباعلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تبریزخاتون – تفتیله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تبریزخاتون – تفتیله دانشگاه پیام نور تبریزخاتون – تفتیله  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تبریزخاتون – تفتیله  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تبریزخاتون – تفتیله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تبریزخاتون – تفتیله دانشگاه پیام نور تبریزخاتون – تفتیله  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تبریزخاتون – تفتیله  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سی‌وسه مرده – شادبلاغی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سی‌وسه مرده – شادبلاغی دانشگاه پیام نور سی‌وسه مرده – شادبلاغی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سی‌وسه مرده – شادبلاغی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرخه جوب – سرنجیانه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرخه جوب – سرنجیانه دانشگاه پیام نور سرخه جوب – سرنجیانه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سرخه جوب – سرنجیانه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خجک – خشکه‌دره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خجک – خشکه‌دره دانشگاه پیام نور خجک – خشکه‌دره  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور خجک – خشکه‌دره  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شبرتو – شهرک سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شبرتو – شهرک سفلی دانشگاه پیام نور شبرتو – شهرک سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور شبرتو – شهرک سفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مچه‌بن – ملک‌خیل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مچه‌بن – ملک‌خیل دانشگاه پیام نور مچه‌بن – ملک‌خیل یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور مچه‌بن – ملک‌خیل در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زاهدکلا – ساروکلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زاهدکلا – ساروکلا دانشگاه پیام نور زاهدکلا – ساروکلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور زاهدکلا – ساروکلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بورخیل – فرامرزکلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بورخیل – فرامرزکلا دانشگاه پیام نور بورخیل – فرامرزکلا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بورخیل – فرامرزکلا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مرتع گهان لا – مرزنده

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مرتع گهان لا – مرزنده دانشگاه پیام نور مرتع گهان لا – مرزنده  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور مرتع گهان لا – مرزنده  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سلیاکتی – سنگ‌چالک

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سلیاکتی – سنگ‌چالک دانشگاه پیام نور سلیاکتی – سنگ‌چالک  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سلیاکتی – سنگ‌چالک  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کلارودبار – کمیشان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کلارودبار – کمیشان دانشگاه پیام نور کلارودبار – کمیشان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کلارودبار – کمیشان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور وزوار – ولمازو

ثبت نام بدون کنکور پیام نور وزوار – ولمازو دانشگاه پیام نور وزوار – ولمازو  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور وزوار – ولمازو  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اسپرز – اسپوکلا   

ثبت نام پیام نور واحد اسپرز – اسپوکلا ثبت نام بدون کنکور واحد اسپرز – اسپوکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسپرز – اسپوکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »